Logo Miasta i Gminy Opatowiec

Dofinansowanie na odbiór azbestu

Gmina Opatowiec pozyskała dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest.

W dniu 04.04.2024 roku została zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Opatowiec na kwotę 118 083,00 (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote zero groszy) na prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Opatowiec w 2024 r.

Na kwotę dotacji składają się środki NFOŚiGW w Warszawie – 118 083,00 zł tj. – 100,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 118 083,00 zł.

logo NFOŚ, WFOŚ, MKiŚ

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności