Logo Miasta i Gminy Opatowiec

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Fundusz Solidarnościowy

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Dofinansowanie: 626 371,80 

Całkowity koszt inwestycji: 626 371,80 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Na terenie Gminy Opatowiec wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostanie udzielone 20 osobom niepełnosprawnym w tym:

 • 4 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 13 osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 3 osobom z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu.