Logo Miasta i Gminy Opatowiec

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024

Flaga RP

DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
– edycja 2024

Dofinasowanie: 689 886,83 

Całkowita wartość zadania: 689 886,83 

Data podpisania umowy: luty 2024 r.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 


Na terenie Gminy Opatowiec wsparcie asystenta osobistego zostanie udzielone 25 osobom z niepełnosprawnością w tym:

 • 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 18 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu.