Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Wspieranie rodziny

Asystent Rodziny

Rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą otrzymać wsparcie w postaci asystenta rodziny.

Wsparcie asystenta polega na byciu przyjacielem, doradcą ale również na motywowaniu do działania oraz wyszukiwaniu sposobów na radzenie sobie z codziennością. Istotne w pracy asystenta jest to, że nie wyręcza, a wskazuje i naprowadza, przydziela zadania i monitoruje ich realizację.

Asystent pomaga rodzicom w wypełnianiu ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną, w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich powrotu do rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2015 poz. 332), która nałożyła na gminy nowe obowiązki w zakresie pomocy rodzinom przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawczych.

Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:

  1. prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej;
  2. prowadzenie konsultacji wychowawczych dla rodziców, wspieranie aktywności społecznej;
  3. udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
  4. udzielanie pomocy w tym znalezieniu i utrzymaniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
  5. kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich;
  6. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
  7. sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z podmiotami zaangażowanymi w pomoc rodzinie np. kurator, zespół interdyscyplinarny, PCPR;
  8. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
  9. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
  10. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.