Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Pomoc Społeczna

Formy Pomocy

Wsparcie z pomocy społecznej może być udzielane w formie pieniężnej oraz niepieniężnej.


Świadczenia pieniężne:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 5. zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 6. zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 7. specjalny zasiłek celowy,
 8. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

 

Świadczenia niepieniężne:

 1. usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 2. praca socjalna,
 3. poradnictwo specjalistyczne,
 4. interwencja kryzysowa,
 5. poradnictwo specjalistyczne,
 6. bilet kredytowany,
 7. schronienie, posiłek, niezbędne ubranie,
 8. składka na ubezpieczenie społeczne,
 9. składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 10. sprawienie pogrzebu,
 11. skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.