Logo Miasta i Gminy Opatowiec
Powróć do: Świadczenia rodzinne

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba sprawująca opiekę, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 • rodzinie zastępczej,
 • osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia.

 1. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało bez względu na wysokość osiąganego dochodu i przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia 18 roku życia.
 2. Uchylony został warunek niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – oznacza to, że osoby sprawujące opiekę ubiegające się o świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 – nie muszą rezygnować z aktywności zawodowej, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne.
 3. Osoba sprawująca opiekę może mieć ustalone prawo do własnej emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.
 4. W przypadku, gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podwyższa się po 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.

Świadczenie przyznawane będzie na wniosek strony. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2 988,00 zł miesięcznie na rzecz każdego dziecka z niepełnosprawnością na wyżej określonych warunkach.